Tính năng tự động hoá trên Hoola hỗ trợ Thêm/Xoá học viên khỏi nhóm

Tự động hoá hỗ trợ thêm/xoá tài khoản khỏi nhóm theo các sự kiện. Đây là công cụ tự động hữu ích để quản lý các nhóm tài khoản theo các tiêu chí đặt ra hiện tại hoặc trong tương lai. Từ các sự kiện khởi phát, có rất nhiều cách để tạo các kịch bản quản lý nhóm tài khoản:

Ví dụ các trường
hợp có thể cài đặt tự động:

  • Tự động thêm tài khoản vào nhóm: “Tài khoản mới tạo” khi một tài khoản mới được tạo.
  • Tự động thêm tài khoản vào nhóm: “Công ty A” khi tài khoản tạo có email chứa “@congtya.com”.
  • Tự động thêm tài khoản vào nhóm “Khoá học A” khi tài khoản bắt đầu học “Khoá học A”.
  • Tự động thêm tài khoản vào nhóm “Học viên chăm chỉ - Khoá A” khi tài khoản hoàn thành trên 50% khoá học sau 01 tuần.
  • Tự động xoá tài khoản khỏi nhóm: “Tài khoản mới tạo” sau 30 ngày.
  • Tự động thêm tài khoản vào nhóm “Tài khoản VIP” khi học viên mua khoá học có giá trị lớn hơn 5.000.000đ

  • Lưu ý: Có thể thêm hoặc xoá khỏi nhiều nhóm cùng lúc trong mỗi cài đặt, các nhóm tài khoản cần phải được tạo ra trước.